Skaffa nytt boende i samband med en vårdnadstvist

En vårdnadstvist inleds i samband med att den ena vårdnadshavaren stämmer den andre och lämnar in en ansökan om ensam vårdnad snarare än gemensam vårdnad. Då denne motsätter sig detta så inleds en procedur som kan ta både tid och energi – och som, sett till ovissheten, kan påverka hela livssituationen för de inblandade. Detta gäller inte minst för barnen. 

Faktum är att en vårdnadstvist ofta påverkar barnen väldigt hårt – både för stunden och för framtiden. Detta blir en paradox i sammanhanget: två föräldrar bråkar om vårdnaden och vill genom att få ensam vårdnad göra det som är bäst för sina barn. Vårdnadstvisten i sig blir emellertid något som kan skapa livslånga, själsliga ärr. Det är också av den anledningen man bör se en vårdnadstvist som den absolut sista utvägen. Fungerar ingenting annat så är det ett alternativ, men innan dess kan man exempelvis ta hjälp av kommunen som alltid, enligt lag, måste erbjuda par som initierat en vårdnadstvist hjälp i form av samarbetssamtal. 

En detalj som kan komma att ställas i skymundan i samband med en vårdnadstvist gäller boendet. Dels i form av det uppenbara – vart ska barnet bo medan tvisten pågår? Gällande det så kan domstolen gå in och ge ett beslut om föräldrarna inte kan komma överens – vilket inte är ovanligt – och säga var barnet ska bo medan konflikten hittar en lösning.

 Var ska du bo i framtiden?  

 En annan aspekt av boendet gäller för vårdnadshavaren och dennes framtid. Hur ska man egentligen tänka i samband med att man befinner sig i en vårdnadstvist och kanske nyligen genomfört en skilsmässa? Man kanske inte ännu hittat rätt boende att köpa och man kanske heller inte riktigt kommit underfund om var man vill bo – och hur stort – innan man vet hur vårdnadstvisten kommer att lösas. Detta kan skapa vissa problem. 

Tar exempelvis rätten hänsyn till hur man bor i samband med en vårdnadstvist – och om den andra vårdnadshavaren bor större; har då denne större chans att vinna en vårdnadstvist och få ensam vårdnad? Hur man bor spelar roll, men det handlar inte om hur stort eller flådigt det är. Det handlar om att kunna erbjuda barnet trygghet, kärlek, tak över huvudet och allt annat som står skrivet i barnkonventionen. Man kan således bo i en mindre bostad och ändå ha lika stor chans att vinna en vårdnadstvist som om man bor i ett gigantiskt hus. 

Flytt till en annan stad – kan det påverka? 

Att man flyttar är naturligt. Svensken flyttar i genomsnitt tio gånger under en livstid. Men, att flytta som förälder kan däremot vara mer vanskligt. Faktum är att många vårdnadstvister handlar om just detta. 

En vårdnadshavare kanske erbjuds ett arbete i en annan stad eller träffar en ny kärlek där. Barnen – och den andra vårdnadshavaren – är däremot rotade i den gamla staden. Hur kan detta lösas – ska barnen flytta med den andra föräldern, ska den som bor kvar ha ensam vårdnad eller kan man ha fortsatt gemensam vårdnad och växelvis boende även om en vårdnadshavare flyttar? 

Det senare är det som är att föredra. Att man flyttar behöver inte påverka barnen så extremt mycket. Man kan ofta lösa detta genom att barnen kanske bor hos den förälder som flyttat under kanske varannan helg eller var tredje sådan. Här handlar det om att hitta en god kommunikation och att gärna ta hjälp av kommunen för att hitta en konstruktiv lösning. Fungerar inte det så är kanske en vårdnadstvist den enda vägen att gå. Kom dock ihåg följande: att en vårdnadshavare tilldöms ensam vårdnad innebär inte att den andre föräldern försvinner ur barnets liv. Man har alltid rätt till umgänge och barnen ska ha kontakt med båda sina föräldrar.